Strona główna
O nas
Usługi
Referencje
Zostań rzeczoznawcą
Szkolenia
Władze
Kontakt
Linki
 
Zostań rzeczoznawcą

Wyciąg z Regulaminu Ośrodka Rzeczoznawców
Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

8.
Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady powoływania rzeczoznawców, specjalistów i weryfikatorów SEP

8.1.
Kandydaci na rzeczoznawców i specjalistów SEP powinni być członkami SEP
co najmniej od roku.

8.2.
Kandydaci na rzeczoznawców powinni posiadać praktykę i udokumentowane
osiągnięcia związane z wybranym działem specjalistycznym.

8.3.
Kandydaci na specjalistów powinni posiadać kwalifikacje stosowne do zakresu
specjalności, o które się ubiegają, potwierdzone świadectwem uprawnień lub
ukończonych kursów specjalistycznych uprawniających do wykonywania określonych prac, (np. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i telekomunikacji, uprawnienia do dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych lub inne).

8.4.
Kandydaci na rzeczoznawców i specjalistów składają wnioski, wg załącznika 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, w biurze oddziału, którego są członkami.

8.5.
Kandydaci na rzeczoznawców dołączają do wniosku autoreferat omawiający przebieg pracy zawodowej, dokonane osiągnięcia, wykaz ważniejszych opracowań, ekspertyz i publikacji.

8.6.
Kandydaci na specjalistów dołączają do wniosku świadectwa formalne potwierdzające kwalifikacje związane z zakresem specjalności, o które się ubiegają.

8.7.
Wnioski są rozpatrywane przez radę ośrodka. Oddziały, które nie posiadają ośrodków rzeczoznawstwa powinny przesłać wnioski do ośrodków wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną z opinią zarządu oddziału.

8.8.
Rada ośrodka opiniuje wnioski kandydatów na rzeczoznawców. Wnioski zaopiniowane pozytywnie są przesyłane do Komisji Kwalifikacyjnej, a negatywnie - zwracane kandydatom z uzasadnieniem.

8.9.
Upoważniona rada ośrodka nadaje uprawnienia specjalisty lub odrzuca wniosek, po
zasięgnięciu opinii weryfikatora odpowiedniego działu specjalistycznego. Ośrodek
powiadamia Biuro Izby o nadanych uprawnieniach.

8.10.
Kandydaci na rzeczoznawców i specjalistów, których wnioski zostały ocenione
negatywnie przez radę ośrodka, mogą ubiegać się o nadanie im uprawnień po upływie jednego roku. Mają również prawo odwołania się do Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu jednego miesiąca licząc od daty otrzymania decyzji.

8.11.
Zaświadczenie o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy i legitymację /załącznik 21
przygotowuje Biuro Izby, a podpisuje przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Biuro Izby powiadamia zainteresowany oddział o nadanych uprawnieniach.

8.12.
Zaświadczenie o nadaniu uprawnień specjalisty i legitymację /załącznik 3/
przygotowuje ośrodek rzeczoznawstwa, a podpisuje przewodniczący rady ośrodka.

8.13.
Zarządy oddziałów są zobowiązane do aktualizacji list rzeczoznawców i specjalistów raz do roku.

8.14.
Rzeczoznawcy i specjaliści SEP mogą ubiegać się o rozszerzenie uprawnień składając pisemne umotywowanie w biurze Oddziału. Postępowanie kwalifikacyjne jak w pkt. 8.5.-8.12.

8.15.
Na weryfikatorów mogą być powołani rzeczoznawcy o najwyższych kwalifikacjach
zawodowych i odpowiednim dorobku w działalności Izby Rzeczoznawców.

8.16.
Weryfikatorów powołuje Komisja Kwalifikacyjna na wnioski rad ośrodków.

8.17.
Kierownicy i zastępcy kierowników działów specjalistycznych posiadają uprawnienia weryfikatora w swoim dziale.

8.18.
Skreślenie z listy rzeczoznawców lub specjalistów następuje w przypadkach:
1) na własny wniosek,
2) ustania członkostwa SEP,
3) nie wywiązywania się z obowiązków rzeczoznawcy lub specjalisty,
4) nie przestrzegania regulaminu Izby,
5) postępowania narażającego dobre imię SEP, sprzecznego z interesem SEP lub naruszającego zasady etyki
zawodowej /w tym ustaleń z pkt. 9.9.7,
6) prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego SEP.

Decyzję o skreśleniu podejmuje organ, który nadał uprawnienia

 
Kontakt Strona główna