Strona główna
O nas
Usługi
Referencje
Zostań rzeczoznawcą
Szkolenia
Władze
Kontakt
Linki
 
Referencje

Wybrane prace wykonane w latach 2005-2010:

- Audyty, doradztwo i ekspertyzy z obszarów energetyki zawodowej,
- Szkolenia z kierowania operacyjnego majątkiem sieciowym najwyższych napięć, instrukcje,
- Instrukcja organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN,
- Szczegółowa instrukcja gospodarki gazem SF6 w urządzeniach elektroenergetycznych,
- Ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy awarią linii najwyższych napięć a zgłaszanymi roszczeniami oraz weryfikacja wartości szkód,
- Audyt modernizacji zasilania obiektów Sejmu,
- Wykonanie planu zaopatrzenia gminy w media energetyczne,
- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i ocena stanu instalacji odgromowej i przepięciowej w obiekcie,
- Ekspertyza dot. sieci komputerowej w budynku biblioteki uczelni,
- Ekspertyza dot. pomiarów kabli światłowodowych,
- Opinia nt. zagrożeń od pola elektromagnetycznego,
- Ekspertyza dot. ustalenia przyczyny powstania szkody,
- Ocena techniczna ofert złożonych do przetargu na usługi telekomunikacyjne,
- Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej,
- Ocena stanowisk pracy z testerami napięciowymi,
- Ocena czy istnieją techniczne możliwości wyniesienia stacji transformatorowej SN/nn z budynku,
- Ocena zagrożeń wyładowaniami łukowymi w instalacji elektrycznej pracowników podczas wykonywania czynności służbowych wg IEEE 1584,
- Instrukcja ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych znajdujących się na terenie fabryki,
- Opinie dot. sprawy nielegalnego poboru energii elektrycznej,
- Ekspertyza instalacji elektrycznej w budynku uczelni wraz z inwentaryzacją,
- Ocena wykonanego projektu budynku dydaktycznego uczelni pod kątem zgodności z SIWZ, w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji BMS.

Projekty realizowane przez Ośrodek − finansowane ze środków UE:

- Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach (EFS, ZPOR, działanie 2.6) partnerstwo z IMM i IEL. − 2005 rok,
- EU-LIGHT-INDIA partnerstwo z włoskimi i hinduskimi stowarzyszeniami producentów osprzętu oświetlenia ulicznego (Asia Invest II Programme) − 2006 rok,
- „Szkolenie Elektryków Wiejskich” − projekt finansowany z EFS oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.14 − 2006-2008 rok. Budżet projektu − ok. 2 mln zł,
- „Droga do własnego biznesu” - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - realizacja od marca 2011 roku − ok. 2 lata.

Lista referencyjna (lata 2003 i 2004):

1. BRE Bank S.A.
Pomiary i ocena stanu technicznego instalacji przeciwporażeniowej;

2. Bank PBK S.A.
Ocena instalacji elektrycznej w jednostkach banku;

3. Bank BIS-E S.A.
Ocena jakości zasilania oddziałów banku;

4. Kancelaria Sejmu RP
Audyt modernizacji zasilania obiektów Sejmu;

5. Krajowa Izba Rozliczeniowa
Ocena stanu technicznego instalacji odgromowej;

6. Bank PeKaO S.A.
Wycena UPSów;

7. Bank PeKaO S.A.
Ustalenie przyczyny awarii UPSów;

8. PZU S.A.
Ustalenie przyczyny szkody (spalenia serwerowni) banku BPH S.A. Kraków;

9. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Pomiary i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej;

10. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki
Pomiary pól elektromagnetycznych i ocena zagrożenia;

11. Makro Cash and Carry Polska S.A.
Pomiary instalacji elektrycznej w hipermarketach;

12. Carrefour Polska
Pomiary instalacji elektrycznej w hipermarketach;

13. TP S.A.
Pomiary i audyt jakości i zgodności wykonania instalacji z normami.

 
Kontakt Strona główna